UAP - územně analytické podkladyAplikace Územně Analytické Podklady (UAP) slouží pro ucelenou evidenci územně analytických podkladů v elektronické podobě, tvorbu pasportů a předání dat úřadům územního plánování.


Z pozice vlastníka technické infrastruktury poskytujeme ve smyslu přílohy č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti tyto údaje – sledované jevy:

48. – vodní nádrž,
50. – záplavové území (údaj uvádíme pro informaci, příslušným poskytovatelem je Krajský úřad) ,
51. – aktivní zóna záplavového území (údaj uvádíme pro informaci, příslušným poskytovatelem je Krajský úřad),
53. – území zvláštní povodně pod vodním dílem,
54. – objekt/zařízení protipovodňové ochrany,
71. – výroba elektřiny včetně ochranného pásma,
93. – místní a účelové komunikace,
118. – jiné záměry,
119. – ostatní.
 
www.PLA.cz
Ing. D. Augulis, Ing. R. Divecká, Ing. P. Staněk
Copyright © 2007  by Povodí Labe, státní podnik   
Email: LABE@PLA.cz