UAP - územně analytické podkladyzákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu

 
www.PLA.cz
Ing. D. Augulis, Ing. R. Divecká, Ing. P. Staněk
Copyright © 2007  by Povodí Labe, státní podnik   
Email: LABE@PLA.cz