Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Data pro Vás  >  Download
Download
Záplavová území Q500
Staněk Pavel, Ing. 17. leden 2023
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1:5 000, M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry hranic záplavových území vznikají postupně od r. 1980 do současnosti, průtok Q500 použitý pro výpočet hladin je statistická veličina a může se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.
Záplavová území Q100
Staněk Pavel, Ing. 17. leden 2023
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1:5 000, M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry hranic záplavových území vznikají postupně od r. 1980 do současnosti, průtok Q100 použitý pro výpočet hladin je statistická veličina a může se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.
Záplavová území Q20
Staněk Pavel, Ing. 17. leden 2023
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1:5 000, M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry hranic záplavových území vznikají postupně od r. 1980 do současnosti, průtok Q20 použitý pro výpočet hladin je statistická veličina a může se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.
Záplavová území Q5
Staněk Pavel, Ing. 17. leden 2023
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1:5 000, M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry hranic záplavových území vznikají postupně od r. 2002 do současnosti, průtok Q5 použitý pro výpočet hladin je statistická veličina a může se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.
Aktivní zóny v ZÚ
Staněk Pavel, Ing. 17. leden 2023
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry aktivních zón vznikají postupně od r. 2002 do současnosti, průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500 použité pro výpočet aktivních zón jsou statistické veličiny a můžou se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.
Mapy ohrožení
Staněk Pavel, Ing. 1. prosinec 2022
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1: 10 000 formát dat: SHP. Data jsou aktuální k datu vzniku, Mapy ohrožení vznikly v rámci projektu "tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik" v r. 2019.
Vybrané jezy SL
Linder Jan, Ing. 23. srpen 2022
ISYPO - správcovství toků na území PLa
Staněk Pavel, Ing. 31. srpen 2021
OINF, OTPČ měřítko zpracování: 1:10 000 - ISYPO (Informační Systém Povodí) - evidence úseků toků dle jejich správce ve formátu SHP. Typ dat: GIS linie (jeden úsek správy toku = 1 linie)
CEVT Všechny osy toků na PLa
Staněk Pavel, Ing. 31. srpen 2021
OINF, OTPČ měřítko zpracování: 1:10 000 - CEVT (Centrální evidence vodních toků) - zpřesňováno dle ortofoto 0.5m/px a místy i geodet. zaměření formát: SHP typ dat: GIS linie (jeden tok = 1 linie)
V rámci plnění povinností vlastníka technické infrastruktury dle stavebního zákona č. 186/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, je za účelem předávání územně analytických podkladů připojen soubor obsahující vymezení ploch protipovodňových opatření, především staveb ochranných hrází, ale i dalších objektů (průlehy a přivaděče) a hrází přehrazujících vodní tok vč. vymezení souvisejících ploch území určených k rozlivům povodní (suché nádrže a max. zátopy vodních nádrží). Jednotlivé plochy jsou označeny identifikátorem jednotlivých pasportů údaje o území (http://www.pla.cz/planet/projects/uap/). Jde o stav platný k 31. 12. 2018.
Stránka 1 2 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik