Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Aktuální informace  >  VD Pěčín  >  VD Pěčín
VD Pěčín
VD Pěčín
Merta Ladislav, Ing.  1. srpen 2018
4/2018: Vláda dne 18. 4. 2018 rozhodla o nepokračování přípravných prací VD Pěčín
 
Vodní dílo Pěčín je z vodohospodářského hlediska významným potenciálním zdrojem pitné vody, avšak aktuální potřeba tohoto vodního díla v lokalitě nebyla prokázána. I když situace s výskyty krátkodobého nebo jednoročního sucha lze zatím překlenout stávajícími vodními zdroji, jedná se o stav zranitelný změnami vydatnosti využívaných vodních zdrojů následkem dopadů klimatické změny. Existuje proto řada racionálních důvodů pro řešení potenciálního nedostatku vody v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, kde jednu z možností představuje výstavba nové vodní nádrže v lokalitě Pěčín. Z tohoto důvodu lokalita Pěčín zůstává v Generelu LAPV (lokality pro akumulaci povrchových vod), neboť představuje zálohu pro období, kdy kapacita vodárenských zdrojů vody v regionu Pardubicka a Královéhradecka bude častěji nebo výrazněji ohrožena. S ohledem na neprokázanou aktuální potřebu, výrazné nesouhlasy obecních zastupitelů, aktivistů, části občanů, médií a zejména nepodporu vodního díla zastupiteli Královéhradeckého kraje bylo Ministerstvem zemědělství navrženo nepokračovat v přípravných pracích vodního díla Pěčín.
 
 
1/2018: Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže – předprojektová příprava – 1. etapa

Vláda České republiky rozhodla dne 24.8.2016 svým usnesením č. 727 mimo jiné i o nutnosti realizovat nezbytné práce vedoucí k přípravě vodního díla Pěčín. Ministrům životního prostředí a zemědělství uložila zároveň zpracovat do 31.12.2017 komplexní návrh přírodě blízkých opatření jako součást systému opatření v povodí Zdobnice v souvislosti s vodním dílem Pěčín a do 31.3.2018 předložit návrh účinných adaptačních opatření jako kombinaci technických opatření a přírodě blízkých opatření v povodí včetně návrhu jejich financování.

Cílem plánované vodní nádrže je vytvoření významného vodního zdroje pro zásobování Královehradeckého a Pardubického kraje. Druhotnými nezanedbatelnými cíli jsou rovněž její protipovodňová funkce – transformace povodňových průtoků a ochrana zastavěného území podél Zdobnice v úseku Vamberk - Slatina nad Zdobnicí a dále možnost nadlepšování toku Zdobnice v obdobích hydrologického sucha. Pro přípravu realizace této akce je nutná tzv. předprojektová příprava spočívající ve vypracování potřebných průzkumů, studií a dalších podkladů.

V rámci předprojektové přípravy byl proto zpracován komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Zdobnice a v deficitní oblasti Pardubického a Královehradeckého kraje, bylo zpracováno variantní řešení napojení VD Pěčín na Vodárenskou soustavu východní Čechy, byla zpracována prognóza vývoje klimatu i jakosti vody, studie těžebních rezidui a hodnocení ichtyologických poměrů atd.
V souladu s usnesením vlády a závěry studie proveditelnosti byla zpracována v rámci 1. etapy předprojektové přípravy níže uvedená struktura prací:

Celek 3 - Zásobování vodou z VD Pěčín - zpracování do úrovně investičního záměru
Část 3. 1. Propojení VD Pěčín s východočeskou vodárenskou soustavu - variantní řešení

Celek 4 - Soubor účinných opatření blízkých přírodě – zpracování studie proveditelnosti
Část 4. 1. Komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Zdobnice
Část 4. 2. Návrh účinných adaptačních opatření jako kombinaci technických opatření a přírodě
blízkých opatření povodí (vodohospodářsky deficitní oblast Pardubického a
Královehradeckého kraje).

Celek 7 – Specializované studie
Část 7. 1. Zhodnocení a stanovení prognózy vývoje klimatických změn v regionu
Část 7. 2. Územně plánovací analýza
Část 7. 3. Právní rámec záměru
Část 7. 6. Dlouhodobý monitoring jakosti vody s hodnocením a prognózou vývoje
Část 7. 7. Studie těžebních rezidui
Část 7. 8. Kvalifikovaná oponentura se stanovením relací mezi potenciálem opatření blízkých
přírodě pro zajištění vodohospodářských služeb, možnostmi ostatních vodárenských
zdrojů v regionu a přínosem VD Pěčín
Celý soubor 1. etapy předprojektové přípravy je umístěn zde.
 
 
4/2016: Studie proveditelnosti:
 
Státní podnik představil "Studii proveditelnosti na realizaci vodního díla Pěčín". Studie byla zpracována na základě příprav realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 620 v červenci 2015 a usnesením č. 171 z února 2016.Studie proveditelnosti:
Technická zpráva
Investiční záměr
Přílohy 
Doklady
Vizualizace (366MB) 
Návrh rozsahu ochranných pásem 
 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz