Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Určení správy vodního toku  >  Určení správy vodního toku
Určení správy vodního toku
Určení správy vodního toku
Augulis Dainius, Ing.  13. duben 2022
Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe
Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
Přijímání žádostí upřednostňujeme v tištěné podobě poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech.
Odbor technickoprovozních činností (OTPČ)
Náplní odboru technickoprovozní činnosti je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD), metodická činnost a vedení agendy související s provozem vodních děl a vodních toků, vlastních energetických a strojních zařízení, včetně vlastních dopravních a mechanizačních prostředků, odpadového hospodářství, vydávání vyjádření a stanovisek k energetickému využití lokalit na vodních tocích v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik, k umístění plavebních zařízení na vodních cestách ve správě Povodí Labe, státní podnik, apod. Informace o potřebných podkladech pro vydání stanoviska či vyjádření jsou uvedena níže.
 
Určení správy vodního toku

V případě drobných vodních toků mohou být správcem vodního toku dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, i osoby odlišné od správce povodí. Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, popřípadě organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, nebo státní podniky na základě určení Ministerstvem zemědělství. Postup určení správce vodního toku je upraven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb.

Stanovisko správce povodí, případně dosavadního správce vodního toku
  • Formulář žádosti (viz příloha)
  • Mapový podklad s vymezením předmětu žádosti
 
Výše uvedené žádosti vyřizuje za odbor TPČ referát vodních toků. V případě dotazů k tomuto bodu kontaktujte prosím ing. Růženu Diveckou tel. 495 088 719.
 
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik