Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Plavební zařízení a plavba  >  Plavební zařízení a plavba
Plavební zařízení a plavba
Plavební zařízení a plavba
Augulis Dainius, Ing.  17. říjen 2022
Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe
Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
Přijímání žádostí upřednostňujeme v tištěné podobě poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech.
Odbor technickoprovozních činností (OTPČ)
Náplní odboru technickoprovozní činnosti je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD), metodická činnost a vedení agendy související s provozem vodních děl a vodních toků, vlastních energetických a strojních zařízení, včetně vlastních dopravních a mechanizačních prostředků, odpadového hospodářství, vydávání vyjádření a stanovisek k energetickému využití lokalit na vodních tocích v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik, k umístění plavebních zařízení na vodních cestách ve správě Povodí Labe, státní podnik, apod. Informace o potřebných podkladech pro vydání stanoviska či vyjádření jsou uvedena níže.
 
Plavební zařízení a plavba
Obecně lze umístění plavebního zařízení na vodním toku rozdělit na dva základní kroky. Prvním je zřízení přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště a druhým je povolení pro plovoucí zařízení (pokud je požadováno dle legislativy, zejména délka nad 10 m včetně). Povodí Labe, státní podnik jako správce vodního toku a vodní cesty se vyjadřuje k povolení provozování přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště (dále jen přístaviště) a k umístění z hlediska majetkoprávního.
Stanovisko správce vodního toku a vodní cesty
V případě zřizování přístaviště je nutno již před zahájením územního řízení požádat Povodí Labe, státní podnik o vydání souhlasu se zřízením přístaviště. Z této žádosti by měly být zřejmé zejména následující údaje:
·           údaje o zřizovateli/provozovateli,
·           název vodní cesty a určení místa na vodní cestě (ř.km, katastrální území apod.),
·           účel přístaviště a rozsah předpokládaných služeb a činností, které budou v přístavišti provozovány,
·           situační schéma přístaviště na vodní cestě s vyznačením:
    pozemní a vodní části,
    předpokládaných břehových úprav,
    přístavních hran (v případě budování) a poloh stání plavidel včetně počtu plavidel na nich,
    plovoucích zařízení (jsou-li do přístavu umisťována),
·           návrh technického řešení,
·           stručný komentář k situačnímu schématu včetně uvedení předpokládané kapacity přístavu, tj. počet plavidel při běžném provozu,
·           seznam plavidel využívající přístaviště,
·           povodňový plán,
·           provozní řád (v případě přístaviště).
Další požadavky jsou upřesňovány dle konkrétního případu. Například u ochranných míst je třeba doložit posouzení stability konstrukce. Pokud se umístění plavebního zařízení dotýká pozemků, ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, je nezbytné dořešit i majetkoprávní vztah k dotčeným pozemkům.

      Cena (nájem) za užívání pozemků státu, ke kterým vykonává práva vlastníka Povodí Labe, státní podnik, za účelem umístění plavebních zařízení a plavidel

Výše celkového nájemného se stanoví součtem úplaty za užívání pronajatého pobřežního pozemku a platby podle velikosti a způsobu umístění plavebních zařízení a počtu umístěných plavidel. Při výpočtu nájemného za užívání pobřežního pozemku se plocha užívaného pozemku násobí v místě obvyklou cenou za pronájem m2 pozemku k podnikání nebo nepodnikatelskému účelu. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

                                     

      Žádosti přijímáme prostřednictvím:

           -     datové schránky (dbyt8g2),
           -     e-mailové adresy podatelna@pla.cz,
           -     poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

Vzor žádosti umístění mola 2021.pdf

 
 
 
 
Výše uvedené žádosti vyřizuje za odbor TPČ referát vodních cest. V případě dotazů k tomuto bodu kontaktujte prosím Ing. Petru Beňovou tel. 495 088 114.
Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik