Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Profil firmy  >  Předmět činnosti  >  Předmět činnosti
Předmět činnosti
Předmět činnosti
Bendová Hana  21. prosinec 2016

Předmět činnosti

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:

 • sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
 • pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků;
 • provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
 • připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
 • vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
 • oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
 • spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodí jím spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
 • udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
 • řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží,
 • podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
 • předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
 • spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí horního a středního Labe;
 • požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
 • dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;
 • vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod;
 • zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí horního a středního Labe ;
 • pořizovat plán oblasti povodí horního a středního Labe ;
 • informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
 • plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
 • spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
 • přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
 • zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí horního a středního Labe po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí;
 • zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
 • stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
 • dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží;
 • provozovat vodohospodářský dispečink;
 • provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
 • provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
 • zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
 • osazovat plavební znaky na vodní cestě;
 • zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
 • vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku;
 • poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností;
 • vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. 

Předmět podnikání:

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Zámečnictví, nástrojářství 
 • Opravy silničních vozidel
 • Truhlářství, podlahářství
 • Obráběčství  
 • Vnitrozemská vodní doprava
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Výkon zeměměřických činností
 • Výroba elektřiny
 • Silniční motorová doprava 
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 • Hostinská činnost
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • ubytovací služby
  • poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • testování, měření, analýzy a kontroly 
  • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • velkoobchod a maloobchod
  • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • pronájem a půjčování věcí movitých
  • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání:

 • Veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetických zařízení a vodních, cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládaní s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku.
 • Veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů.
 • V rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen platnými zákony a dalšími právními předpisy.
 • S majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku.
 • Podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činností a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů.
 • O svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence.

 

 

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik