Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Profil firmy  >  Protikorupční strategie, compliance program  >  Vnitřní oznamovací systém   >  Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Bendová Hana  15. leden 2024

Povodí Labe, státní podnik jakožto povinný subjekt dle zákona o ochraně oznamovatelů má zřízen tzv. vnitřní oznamovací systém.

Oznámení podané podle zákona o ochraně oznamovatelů obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které

a)     má znaky trestného činu,

b)    má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)     porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d)    porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1.     finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.     daně z příjmů právnických osob,

3.     předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.     ochrany spotřebitele,

5.     souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.     bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.     ochrany životního prostředí,

8.     bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.     radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze podat také prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti; blíže zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí

a)   závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b)   služba,

c)   samostatná výdělečná činnost,

d)   výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e)   výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f)     plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g)   správa svěřenského fondu,

h)   dobrovolnická činnost,

i)     odborná praxe, stáž, nebo

j)    výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě (viz níže) známa.

Oznámení má obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Totožnost oznamovatele a obsah oznámení mají důvěrný charakter. Ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů však náleží anonymnímu oznamovateli až od chvíle, kdy je jeho totožnost odhalena osobě, která by jej mohla vystavit odvetnému opatření.

Oznámení je možné učinit následujícími způsoby:

  • zaslat elektronicky na e-mailovou adresu schrankaTOPO@pla.cz, lze případně využít i Formulář oznámení korupčního jednání (i pro případ jiného než-li korupčního jednání),
  • zaslat v listinné podobě na adresu sídla státního podniku (Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové) či přímo k rukám příslušné osoby,
  • telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby: 495 088 608 či 495 088 607,
  • po předchozí domluvě s příslušnou osobou osobně.

Podává-li oznamovatel oznámení v listinné podobě, je třeba, aby jej označil takovým způsobem, z nějž bude patrné, že se jedná o důvěrné oznámení určené příslušné osobě (např. na obálku uvedl „compliance – neotvírat“). Neoznačujte, prosím, oznámení podané v listinné podobě přímo konkrétním jménem příslušné osoby (v opačném případě nejsme schopni v případě její nepřítomnosti zajistit dodržení lhůt souvisejících s vyřízením Vašeho oznámení).

Oznámení podané některým z výše uvedených kanálů přijímá výhradně příslušná osoba.

Funkci příslušné osoby vykonávají JUDr. Eva Částková, Ph.D. a JUDr. Blanka Štěpánová.

Poznámka:

Oznámení o možném protiprávním či jiném nekalém jednání, které nepodléhá režimu zákona o ochraně oznamovatelů, týká se však agendy vykonávané Povodí Labe, státní podnik, považuje státní podnik za důvěrná, a totožnost oznamující osoby chrání, pokud o to oznamující osoba v takovém oznámení požádá (zákonem stanovená oznamovací povinnost tím není dotčena). Pokud není oznámení činěno na základě vědomě nepravdivých informací či s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, nebude oznamující osoba za podání takového oznámení postihována. V pochybnostech se má za to, že oznamující osoba jedná v dobré víře.

Oznámení je možné učinit způsoby uvedenými výše pro oznámení podávané v režimu zákona o ochraně oznamovatelů.

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik