Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Profil firmy  >  Protikorupční strategie, compliance program  >  Vnitřní oznamovací systém   >  Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém
Bendová Hana  3. květen 2022

Každá fyzická osoba bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o zaměstnance či nikoli, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o protiprávním či jiném nekalém jednání může toto zjištění oznámit.

Oznámení je možné učinit pod svým jménem i anonymně. Pokud o to oznamovatel v oznámení požádá, má právo na utajení své totožnosti. Totožnost oznamovatele a obsah oznámení mají důvěrný charakter. Je-li oznámení podáno a prověřováno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, není možné totožnost oznamovatele sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek.

Oznámení podezření na případné protiprávní či jiné nekalé jednání je možné učinit následujícími způsoby:

  • zaslat elektronicky na e-mailovou adresu schrankaTOPO@pla.cz, lze případně využít i Formulář oznámení korupčního jednání (i pro případ jiného než-li korupčního jednání),
  • zaslat v listinné podobě na adresu sídla státního podniku (Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové) či přímo k rukám compliance managera,
  • telefonicky na tel. č. 495 088 608 či 495 088 607,
  • po předchozí domluvě s compliance managerem osobně.

Podává-li oznamovatel oznámení v listinné podobě, je třeba, aby jej označil takovým způsobem, z nějž bude patrné, že se jedná o důvěrné oznámení určené compliance managerovi (např. na obálku uvedl „compliance – neotvírat“). Neoznačujte, prosím, oznámení podané v listinné podobě přímo konkrétním jménem compliance managera (v opačném případě nejsme schopni v případě jeho nepřítomnosti zajistit dodržení lhůt souvisejících s vyřízením Vašeho oznámení).

Oznámení podané výše uvedenými kanály přijímá výhradně osoba vykonávající funkci compliance managera.

Funkci compliance managera vykonávají JUDr. Eva Částková, Ph.D. a JUDr. Blanka Štěpánová.

 

Související legislativa: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, k dispozici zde: EUR-Lex - 32019L1937 - CS - EUR-Lex (europa.eu)

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik