Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  VH laboratoře  >  Projekt z norských fondů Alesund  >  Projekt z norských fondů Alesund
Projekt z norských fondů Alesund
Projekt z Norských fondů Alesund
Bendová Hana  10. květen 2024

Projekt z Norských fondů Ålesund

Project from the Norwegian Grants Ålesund

logo_npo

Doplňkové laboratorní vybavení pro monitoring organických mikropolutantů v povrchových vodách

Additional laboratory equipment for monitoring of organic micropollutants in surface waters

  

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.“
„Supported by Norway through the Norway Grants.“

 

Číslo výzvy:                NF Call-3A - 3.3.1.1.

Výzva:                        Ålesund - Infrastruktura a analytické metody pro identifikaci nových znečišťujících látek ve vodním prostředí

Typ výzvy:                  Otevřená výzva

Registrační číslo:       3223100001

Číslo spisu v ESS:     SZ SFZP 247833/2022

Prostředky Norských fondů: 16 569 900 Kč

Prostředky SFŽP ČR:         2 924 100 Kč

Předpokládaný termín zahájení realizace projektu:             01. 05. 2023

Předpokládaný termín dokončení realizace projektu:          30. 04. 2024

Hlavní aktivita:           NF 3.1 - Realizace projektů pro zlepšení monitoringu nových znečišťujících látek dle vodní rámcové směrnice

Aktuální stav realizace projektu:

29. 05. 2023 - Podepsána a zveřejněna kupní smlouva s dodavatelem WATERS Gesellschaft m.b.H.

29. – 31. 05. 2023 - Konference Vitatox 2023 (Dvůr Králové n. L.) – Martin Ferenčík - přednáška na téma „Výskyt vybraných léčiv a jiných xenobiotik v povrchových vodách“

15. 08. 2023 - Firma Waters dodala přístroje včetně příslušenství.

21. 08. - 15. 09. 2023 - Instalace chromatografické sestavy včetně otestování a uživatelského zaškolení úspěšně ukončena - příloha 1, 2.

Od 18. 09. 2023 - Vývoj a zavádění analytických metod na dodaných zařízeních. 

11. – 12. 10. 2023 - Konference „Magdeburský seminář o ochraně vod 2023“ (Karlovy Vary), 20. ročník „Extrémní hydrologické jevy a jejich dopady v povodí Labe“.

21. - 22. 11. 2023 - Setkání uživatelů Waters LC, SFC a MS (Špindlerův Mlýn).

Leden - únor 2024 probíhal vývoj a optimalizace metod na stanovení PFAS sloučenin a hormonů ve vodách pomocí UHPLC-MS/MS s cílem dosáhnout nižší meze stanovitelnosti sledovaných látek a rozšíření o další analogické látky s podobnými účinky. Vyvinuté metody byly aplikovány na analýzy reálných vzorků povrchových vod s cílem zjištění reálného stavu a identifikace potenciálních zdrojů znečištění.

21. 03. 2024 - Den Otevřených dveří do vodohospodářských laboratoří – příloha 3.

09. 04. 2024 - Odborný workshop – Monitoring specifických organických mikropolutantů v povrchových vodách – příloha 4.

16. - 17. 04. 2024 - Setkání expertů hydrochemie v rámci skupiny expertů „Povrchové vody“ (SW) Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL ).

25. 04. 2024 - Konference znečištění vod cizorodými látkami (Ústí nad Orlicí).

Díky instrumentaci pořízené v rámci projektu „Doplňkové laboratorní vybavení pro monitoring organických mikropolutantů v povrchových vodách“ finančně podpořeného z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaný Norskem prostřednictvím Norských fondů a Státním fondem životního prostředí České republiky máme přístup k lepšímu systému monitorování vody v České republice.

 

Current status of project implementation:

29. 05. 2023 - Signed and published purchase contract with supplier WATERS Gesellschaft m.b.H. 

29.-31. 05 2023 - Vitatox 2023 conference – Martin Ferenčík gave the lecture on the topic "Occurrence of selected drugs and other xenobiotics in surface waters" 

15. 08. 2023 - Company Waters provided devices including accessories.

21. 08. - 15. 09. 2023 - The installation of the chromatography assembly, including testing and user training, was successfully completed - supplement 1, 2.

From 18. 09. 2023 - The development and implementation of analytical methods on the supplied devices began.

11. – 12. 10. 2023  - „Magdeburg Seminar on Water Protection 2023" (Karlovy Vary), 20th edition entitled "Extreme hydrological phenomena and their impacts in the Elbe river basin".

21. 03. 2024 - Open Day to Water Management Laboratories – supplement 3.

09. 04. 2024 - Expert workshop – Monitoring of specific organic micropollutants in surface waters – supplement 4.

16 – 17. 04. 2024 - Meeting of hydrochemistry experts within the "Surface Water" (SW) expert group of the International Commission for the Protection of the Elbe (ICL).

25. 04. 2024 - Conference on Water Pollution by Contaminants (Ústí nad Orlicí).

Thanks to the instrumentation acquired as part of the project "Additional Laboratory Equipment for Monitoring of Organic Micropollutants in Surface Waters" financially supported by the "Environment, Ecosystems and Climate Change" program funded by Norway through the Norway Grants and the State Environmental Fund of the Czech Republic, we have access to a better water monitoring system in the Czech Republic.

 

Analytická sestava / Analytical System:

logo_npo

Ilustrační foto: Waters™

 

Cíle projektu:

Cílem je pořízení citlivých a selektivních analytických přístrojů s nezbytným příslušenstvím, což umožní stanovovat prioritní a specifické znečišťující látky podle evropské legislativy s důrazem na polární látky ze skupin léčiv, hormonů, PFAS, bisfenolů a antimikrobiálních látek s požadovanými mezemi stanovitelnosti. Tyto látky mají vzhledem ke svým toxickým a chronickým účinkům na vodní prostředí velice nízké normy environmentální kvality (NEK), které se námi používanými analytickými přístroji a metodami nedají splnit.

Objectives of the project:

The aim is to acquire sensitive and selective analytical instruments with the necessary accessories, which will allow the determination of priority and specific pollutants according to European legislation with an emphasis on polar substances from the groups of drugs, hormones, PFAS, bisphenols and antimicrobials with the required limits of determination. Due to their toxic and chronic effects on the aquatic environment, these substances have very low Environmental Quality Standards (EQS), which cannot be met by the analytical instruments and methods we currently use.

 

Kontakt:

Povodí Labe, státní podnik      

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

IDDS: dbyt8g2

Tel.: +420-495 088 111

E-mail: podatelna@pla.cz

www.pla.cz

 

Odkazy:

oficiální stránky Fondů EHP a Norska

stránky Státního fondu životního prostředí ČR

stránky Ministerstva financí České republiky - Norské fondy 

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik