Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Aktuální stav
Aktuality
Obnovení plavby na labské vodní cestě
Bendová Hana 11. duben 2024
Povodí Labe se intenzivně snaží upravit labskou vodní cestu pro plavbu bez omezení, která zatím platí od povodňové epizody na začátku letošního roku. Termín pro obnovení plavby na plný ponor předpokládáme od VD Obříství po VD Brandýs nad Labem do 20. dubna 2024 a zajištění ponoru 1,6 metru do Chvaletic do konce května 2024. Zajištění plného ponoru v celém úseku labské vodní cesty v souladu s legislativou očekáváme do konce října 2024. Další informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe zve na odborný workshop "Monitoring specifických organických polutantů v povrchových vodách", který se bude konat v úterý 09.04.2024 od 09:30 do 15 hodin v informačním centru ředitelství státního podniku v Hradci Králové. Program je uveden v přiložené pozvánce. V případě zájmu se obraťte na Ing. Martina Ferenčíka, e-mail: ferencikm@pla.cz.
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
Den otevřených dveří ve vodohospodářských laboratořích se uskuteční ve čtvrtek 21.3.2024 od 9 do 12 hodin. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce.
Povodí Labe upozorňuje na skutečnost, že od 18.3.2024 budou v rámci rekonstrukce VD Harcov prováděny trhací práce malého rozsahu, které budou spojeny s nezbytnými bezpečnostními opatřeními. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik