Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  VH laboratoře  >  Profil laboratoří  >  Profil laboratoří
Profil laboratoří
Profil laboratoří
Hájek Pavel, Mgr., Ph.D.  30. březen 2023

Profil laboratoří

Odbor vodohospodářských laboratoří nabízí
ve svých provozovnách v Hradci Králové a v Ústí n. L.:

Komplexní laboratorní služby:
- analýzy povrchových, odpadních, pitných a technologických vod
- analýzy říčních sedimentů, plavenin, sedimentovatelných plavenin, zemin
- analýzy čistírenských kalů a odpadů včetně výluhů
- analýzy biologických materiálů, ryb a bioty
- práce vzorkařské a hydrometrické
- monitoring jakosti vody, plavenin a sedimentů v tocích a nádržích
- monitoring vypouštěných odpadních vod
- provoz a údržba měřících stanic jakosti vody na významných říčních profilech
- odborné, poradenské a expertní služby


Zabezpečení jakosti výsledků a celkové kvality práce:
- systém jakosti v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025
- Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci (zkoušky, vzorkování)
- povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů (SÚJB)
 

Analytické práce pro široké spektrum zákazníků:
- pro potřeby Povodí Labe, státního podniku
- pro orgány státního dozoru a státní správy
- pro externí zákazníky


Široké spektrum zkoušek:

- z oblasti chemických analýz
- základní ukazatele – pH, kyselinová a zásadová neutralizační kapacita, elektrická konduktivita, rozpustěné a nerozpuštěné látky, rozpuštěný kyslík,…
- skupinové ukazatele – chemická a biologická spotřeba kyslíku, TOC/DOC, AOX, NEL/ EL, …
- anorganické ukazatele – sírany, chloridy, fluoridy, dusičnany, dusitany, amonné ionty, celkový dusík, celkový fosfor, fosforečnany, křemičitany, kyanidy,…
- kovy a metaloidy – Ca, Mg, Na. K, Fe, Mn, Cu, Cd, Ni, Zn, Cr, Pb, As, B, Hg,…
- specifické organické látky – těkavé organické látky (BTEX, haloformy, halogenované etheny, chlorbenzeny,…), polychlorované bifenyly, organochlorové pesticidy, fenoly a chlorfenoly, polycyklické aromatické uhlovodíky, dusíkaté pesticidy (např. triaziny), nitroaromáty, anilíny, fenoxykarboxylové kyseliny, EDTA/NTA, haloethery, léčiva…
- radiochemické ukazatele – celková objemová aktivita alfa a beta, Ra-226, Rn-222, uran,…

- z oblasti hydrobiologických a mikrobiologických analýz:
- saprobiologie povrchových vod – bioseston,  bentos
- mikroskopický obraz – abioseston, živé organismy
- zooplankton a fytoplankton
- chlorofyl a rozkladné produkty
- biologické posuzování čistírenských kalů
- mikrobiologie pitných a povrchových vod – koliformní a fekální koliformní bakterie, mezofilní bakterie, psychrofilní bakterie, intestinální enterokoky, Salmonella, Clostridium perfringens, Escherichia coli,…

- z oblasti ekotoxikologických analýz:
- testy akutní toxicity na korýších, řasách a vyšších rostlinách
- bakteriální bioluminiscentní testy

- z oblasti hydrometrování:
- měření průtoku a rychlosti proudění odpadních vod


Zkušený a odborně zdatný personál:
- cca  57 pracovníků
- z toho 29 pracovníků s vysokoškolským  vzděláním technického či univerzitního směru 
- osobní certifikáty, zkoušky odborné způsobilosti, autorizace,…


Moderní přístrojové vybavení:
- 10 plynových chromatografů – z toho 6 s MS detekcí
- 5 kapalinových chromatografů – z toho 3 MS detekcí
- ICP spektrometr s OES detektorem
- ICP spektrometr s MS detektorem
- atomový absorpční spektrometr
- 2 analyzátory rtuti
- 2 iontové chromatografy
- 2 průtokové analyzátory se segmentací toku (CFA)
- 3 analyzátory AOX
- 2 FTIR spektrofotometry
- 2 izotachoforetické analyzátory (ITP)
- 3 analyzátory TOC/DOC
- robotizovaný analyzátor BSK
- 2 robotizované analyzátory CHSK
- robotizovaný analyzátor základních parametrů
- moderní radiometrické přístroje včetně alfa-beta automatů
- špičková mikroskopická technika včetně stereomikroskopů a spojení mikroskop-PC
- 2 skenovací elektronové mikroskopy

- 6 vzorkařských vozidel
- automatické vzorkovače odpadních vod
- vzorkovače sedimentů a zemin

 

Podrobnosti a cenové nabídky na vyžádání – viz Kontakty


Zpracoval: Ing. Jiří Medek

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik