Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty  >  Světový den vody  >  Světový den vody
Světový den vody
22. březen Světový den vody
Augulis Dainius, Ing.  6. únor 2023

22. březen -  Světový den vody

 
Voda je součástí našeho životního prostředí a je nenahraditelná pro život na naší planetě. Lidé, rostliny a zvířata nemohou bez vody přežít. Zemský povrch tvoří ze 70 % voda, z toho cca 2,5 % je voda sladká a 97,5 % voda slaná, pro člověka téměř nepoužitelná. Dle studie OSN bude lidstvo v roce 2025 využívat již 90 % všech vodních zdrojů a celkem 3,5 miliardy lidí na celém světě začne pociťovat jejich nedostatek.
Potíže s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, katastrofální záplavy, znečištění řek a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů jsou alarmující. Se vzrůstajícími potřebami lidstvo opomnělo zachovat si to nejcennější, tj. kvalitní životní prostředí a kladný vztah k němu. Proto Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22.březen každoročním Světovým dnem vody (World Water Day). V tento den si připomínají nejen vodohospodáři, ale i široká veřejnost, co voda v životě člověka znamená a co člověk dluží v péči o ni. Snad nejlépe to vyjadřují hlavní myšlenky Evropské volni charty.
 
EVROPSKÁ VODNÍ CHARTA
byla vyhlášena Evropskou radou (Counci1 of Europe) dne 6. května 1968 ve Štrasburku. Její obsah přihlíží k Deklaraci EHK o politice v oblasti ochrany vod před znečištěním (resoluce EHK z roku 1968) a k mezinárodním normám pro pitnou vodu Světové zdravotnické organizace WHO.
I.                Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
Voda se dostává na Zemi z atmosféry ve formě srážek. Přes ledovce, potoky, řeky a jezera odtéká do moří. Při koloběhu se zadrží část v půdě a v rostlinách. Vypařováním se vrací do atmosféry. Voda je pro lidi, zvířata a rostliny životně důležitá, lidské tělo obsahuje 2/3 vody, rostliny 9/10. Člověk potřebuje vodu jako potravinu, v domácnosti, v hospodářství jako zdroj energie i jako dopravní prostředek. Dále slouží voda k zotavení, což moderní život stále více a více vyžaduje.
II.             Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.
Stoupající potřeba vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl způsobuje stále větší poptávku. Bude stále těžší uspokojovat tuto potřebu a zároveň zvyšovat životní úroveň, dokud každý jednotlivec nebude zacházet s vodou šetrně jako s drahocenným zbožím.
III.          Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům závislým na vodě.
Voda je životním prostředím četných organismů, které přispívají k udržení čistoty vody. Jestliže jsou vody přespříliš znečištěny, je životní společenstvo tak rozrušeno, že jsou poškozeny možnosti samočištění. Povrchové i podzemní vody musí být chráněny před znečištěním. Každé snížení množství a jakosti tekoucí i stojaté vody přináší nebezpečí škodlivých následků pro lidi i ostatní živočichy.
IV.           Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
Požadavky na vlastnosti vody mohou být rozličné, podle druhu použití (voda pitná, pro domácnost, zemědělství, průmysl, rybářství, rekreaci). Proto je nutná péče k udržení vod v jejich přírodním stavu, neboť všechen život ve své nekonečné rozmanitosti je závislý na dobrém stavu vody.
V.              Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
Znečištění je obecně taková změna jakosti vody způsobená člověkem, která nepříznivě ovlivňuje další využití vody pro průmysl a zemědělství, rybářství, rekreaci i životní přírodní podmínky. Odstraňování odpadků nebo odpadních vod, které způsobují fyzikální, chemické nebo biologické znečištění vody, nesmí být zdravotnickou veřejností dovoleno a musí být udržena schopnost samo čištění toků. Velký význam zde mají sociální a hospodářská hlediska.
VI.           Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
Je nutné udržet rostlinstvo a zvláště les na potřebných plochách, a kde chybí, vysazovat je co možno nejrychleji. Lesy hrají velkou roli ve vyrovnání odtoků. Stejně cenné jsou lesy pro hospodářství a rekreaci.
VII.        Vodní zdroje musí být zachovány.
Využitelné množství sladké vody je méně než 1 % celkového množství vody na Zemi. Mimoto je voda velmi nerovnoměrně rozdělena. Je nezbytné znát zásoby podzemní a povrchové vody ve vztahu ke koloběhu, jakosti a využití.
VIII.     Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
Voda je cenná. Správné hospodaření s vodou vyžaduje důkladné plánování, které musí přihlížet i k potřebě ve vzdálené budoucnosti. To vyžaduje konstruktivní, vodohospodářskou politiku, která musí řídit přísun vody, dbát o udržení jakosti a potřebného množství a o vypouštění odpadních vod. Dále sledovat vývoj nových metod pro využití vody, její opakované použití a čištění odpadních vod.
IX.           Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
K výzkumu vod a především použitých vod je třeba všemi způsoby napomáhat. Informační prostředky by měly být rozšířeny k ulehčení mezinárodního sdělování výsledků. Mimoto je nutné další školení kvalifikovaných sil v technickém i biologickém směru.
X.              Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
Každý člověk potřebuje a konzumuje vodu a musí proto brát ohled na ostatní uživatele. Kdo s vodou bezmyšlenkovitě mrhá, zneužívá darů přírody a jedná proti společnosti.
XI.           Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
Voda, která padá na zem, shromažďuje se v toky podle sklonu území. Řeku, která je zásobována svými vedlejšími přítoky, je možno srovnat se silně rozvětveným stromem. Uvnitř tohoto povodí jsou v těsné souvislosti všechna využití podzemních a povrchových vod. Při všech vodo hospodářských cílech je třeba s touto skutečností počítat.
XII.        Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Mezinárodní problémy, které souvisejí s využíváním vody, musí být v zájmu udržení množství a jakosti řešeny společně se sousedními státy.
Galerie
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik