Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Aktuality
Aktuality
Povodí Labe dokončilo v roce 2023 obnovu malé vodní nádrže (MVN) Vlčkovice v obci Vlčkovice v Podkrkonoší. Účelem stavby bylo zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti při provozování vodního díla a docílení vyšší míry protipovodňové ochrany území v bezprostřední blízkosti vodního díla. V soutěži Vodohospodářská stavba roku 2023 získala akce ocenění v kategorii Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, v podkategorii do 50 mil. Kč. Parametry vodního díla a podrobnosti o jeho obnově jsou uvedeny v příloze.
Obnovení plavby na labské vodní cestě
Bendová Hana 11. duben 2024
Povodí Labe se intenzivně snaží upravit labskou vodní cestu pro plavbu bez omezení, která zatím platí od povodňové epizody na začátku letošního roku. Termín pro obnovení plavby na plný ponor předpokládáme od VD Obříství po VD Brandýs nad Labem do 20. dubna 2024 a zajištění ponoru 1,6 metru do Chvaletic do konce května 2024. Zajištění plného ponoru v celém úseku labské vodní cesty v souladu s legislativou očekáváme do konce října 2024. Další informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Povodí Labe zve na odborný workshop "Monitoring specifických organických polutantů v povrchových vodách", který se bude konat v úterý 09.04.2024 od 09:30 do 15 hodin v informačním centru ředitelství státního podniku v Hradci Králové. Program je uveden v přiložené pozvánce. V případě zájmu se obraťte na Ing. Martina Ferenčíka, e-mail: ferencikm@pla.cz.
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
Den otevřených dveří ve vodohospodářských laboratořích se uskuteční ve čtvrtek 21.3.2024 od 9 do 12 hodin. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce.
Povodí Labe upozorňuje na skutečnost, že od 18.3.2024 budou v rámci rekonstrukce VD Harcov prováděny trhací práce malého rozsahu, které budou spojeny s nezbytnými bezpečnostními opatřeními. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Dny otevřených dveří 2024
Bendová Hana 6. březen 2024
Dne 22. března 2024 oslaví vodohospodáři spolu se širokou veřejností Světový den vody. Povodí Labe pořádá při této příležitosti Dny otevřených dveří na vodních dílech a zve všechny zájemce k návštěvě. Pozvánku s podrobnostmi najdete v příloze.
Soutěž ke Světovému dni vody 2024
Bendová Hana 5. březen 2024
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2024 soutěž s názvem „VYUŽITÍ VODY PRO MÍR“ určenou pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami.
Obnovení plavby na labské vodní cestě
Bendová Hana 22. únor 2024
Povodí Labe usiluje o obnovení bezpečného plavebního provozu na labské vodní cestě po zvýšených průtocích na přelomu roku a na začátku února. Práce na odstraňování nánosů a zajištění předepsaných plavebních hloubek byly započaty bezprostředně po opadnutí zvýšených průtoků a potrvají ještě několik týdnů. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Státní podnik Povodí Labe dne 24. 1. 2024 předal staveniště na výstavbu suché nádrže Kutřín vybranému zhotoviteli, polské stavební společnosti Budimex S.A. Délka výstavby dle smlouvy o dílo je stanovena na 39 měsíců od předání staveniště. V současné době budou probíhat přípravné práce a zahájení samotných stavebních prací předpokládáme v měsících duben – květen 2024. Další informace jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě.
Stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik