Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Profil firmy  >  Poskytování informaci  >  Poskytování informaci
Poskytování informaci
Poskytování informací
Havlíček Karel  29. leden 2024

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název:
Povodí Labe, státní podnik

Důvod a způsob založení:
Povodí Labe, státní podnik (dále jen státní podnik) vzniknul dne 1. 1. 2001 podle ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 305/2000 Sb., o povodích. Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení Povodí Labe se řídí ustanoveními zákona o státním podniku, pokud zák. č. 305/2000 Sb. nestanoví jinak. Státní podnik je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473.

Organizační struktura:
viz: www.pla.cz/Hlavní menu/Profil filmy/Organizační členění

Kontaktní spojení:
adresa sídla: Hradec Králové - Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
Elektronická adresa: podatelna@pla.cz
tel: +420 495 088 111
Identifikační číslo: 70890005
DIČ: CZ70890005

Případné platby poukázat na účet u ČSOB Hradec Králové č. 103914702 /0300

Postup při získávání informací:
 

  1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel státní podnik.
  2. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena státnímu podniku, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.
  3. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny státního podniku.
  5. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle bodu 2. a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle bodu 4., není žádostí dle zákona č.106/1999 Sb.
  6. Státní podnik posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle bodu 3. postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.
 

  1. Lhůtu pro poskytnutí informace podle bodu 6. písm. d) může státní podnik prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.  
  2. Státní podnik je oprávněn požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Státní podnik může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  3. Pokud státní podnik žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Postup při podání opravného prostředku proti rozhodnutí
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na kontaktní adresu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně u státního podniku, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Nejdůležitější předpisy:

Zák. č. 305/2000 Sb., o povodích
Zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací:
V souvislosti s poskytováním informací podle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsme oprávněni žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Státní podnik může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Náklady na pořízení kopií a tisk (výběr položek platného Ceníku výkonů a služeb Povodí Labe, státní podnik):
 

Kód Položka Jedn Cena bez DPH DPH
9VC0419 Kopie- formát A4 jednostranně ks 2,00 21%
9VC0420 Kopie- formát A4 dvoustranně ks 3,00 21%
9VC0421 Kopie- formát A3 jednostranně ks 2,00 21%
9VC0422 Kopie- formát A3 dvoustranně ks 5,00 21%
9VC0423 Kopie barevná- formát A4 jednostranně ks 21,00 21%
9VC0424 Kopie barevná- formát A4 dvoustranně ks 31,00 21%
9VC0425 Kopie barevná- formát A3 jednostranně ks 44,00 21%
9VC0426 Kopie barevná- formát A3 dvoustranně ks 61,00 21%
         
          

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na odeslání informací žadateli:
Náklady na poštovní služby:
listovní zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
balíkové zásilky na dobírku/doporučené
Osobní náklady:
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (výběr položek platného Ceníku výkonů a služeb Povodí Labe, státní podnik):
 

Kód Položka Jedn Cena bez DPH DPH
9VC0400 Vedoucí pracovník      10 tř. hod 910,00 21%
9VC0401 Specialista                 8-9 tř. hod 859,00 21%
9VC0402 Samostatný odborný pracovník    7 tř. hod 562,00 21%
9VC0403 Odborný pracovník    5-6 tř. hod 454,00 21%

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných státním podnikem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
Informace poskytované ústně: úhrada se nepožaduje.

 

Přílohy
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik