Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Stavba vodního díla: Malá vodní elektrárna  >  Stavba vodního díla: Malá vodní elektrárna
Stavba vodního díla: Malá vodní elektrárna
Stavba vodního díla: Malá vodní elektrárna
Augulis Dainius, Ing.  13. duben 2022
Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe
Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
Přijímání žádostí upřednostňujeme v tištěné podobě poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech.
Odbor technickoprovozních činností (OTPČ)
Náplní odboru technickoprovozní činnosti je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD), metodická činnost a vedení agendy související s provozem vodních děl a vodních toků, vlastních energetických a strojních zařízení, včetně vlastních dopravních a mechanizačních prostředků, odpadového hospodářství, vydávání vyjádření a stanovisek k energetickému využití lokalit na vodních tocích v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik, k umístění plavebních zařízení na vodních cestách ve správě Povodí Labe, státní podnik, apod. Informace o potřebných podkladech pro vydání stanoviska či vyjádření jsou uvedena níže. 
 
Vodní elektrárny (MVE)
předběžné vyjádření ke stavbě, k obnově nebo k rekonstrukci vodní elektrárny (MVE), vzdouvacího objektu, rybího přechodu, případně dalších zařízení
·           Žádost o předběžné vyjádření, identifikační údaje žadatele
·           Pozemková mapa se zákresem staveb
·           Popis technického řešení
·           Majetkoprávní vztahy ke stavbám a pozemkům
 
vyjádření k vydání územního rozhodnutí
·           Žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí, identifikační údaje žadatele
·           Dokumentace k vydání územního rozhodnutí (ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění)
·           Posudky a studie požadované v předběžném vyjádření
·           Žádost a podklady pro  majetkoprávní vypořádání
 
stanovisko správce povodí a správce vodního toku k vydání stavebního (vodoprávního) povolení
·           Žádost o stanovisko k vydání stavebního povolení, identifikační údaje žadatele
·           Dokumentace k vydání stavebního povolení (ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění)
·           Podklady požadované v rámci územního řízení (posudky, studie apod.), včetně majetkoprávní problematiky
 
stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu
·           Žádost o stanovisko k vydání stavebního povolení, identifikační údaje žadatele
·           Doklad o provedení stavby ve smyslu platného stavebního povolení
·           Doklad o provedení majetkoprávního vypořádání
 
 
Výše uvedené žádosti vyřizuje za odbor TPČ referát vodních děl a energetiky. V případě dotazů k těmto bodům kontaktujte prosím Ing. Pavla Zeinera  tel. 495 088 718.

 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik