Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Formuláře  >  Informace pro žadatele  >  Informace pro žadatele
Informace pro žadatele
Informace pro žadatele - vyjadřovací činnost
MERTA LADISLAV, ING.  19. duben 2022

Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe. Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována zejména prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Přijímání žádostí upřednostňujeme v elektronické podobě prostřednictvím
- formuláře Podání žádosti
- datové schránky (dbyt8g2)
Žádosti lze i nadále podávat poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové nebo prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@pla.cz.

Pro vydání stanoviska správce povodí, popř. vyjádření nebo sdělení, je třeba předložit žádost (obsahující identifikaci místa stavby, stupeň řízení, ke kterému je stanovisko třeba, identifikační údaje žadatele - doručovací adresa, telefon popř. e-mail) a podklady, které navrhovaný záměr specifikují. Tyto podklady se liší podle typu a rozsahu navrhovaného záměru. Informace o potřebných podkladech pro vydání stanoviska či vyjádření naleznete na níže uvedených odkazech. Při aktualizaci stanoviska správce povodí (prodloužení platnosti, změna v projektové dokumentaci) je vhodné v žádosti uvést číslo jednací a datum vydání předchozích dokumentů společně se sdělením, zda došlo v projektové dokumentaci ke změně či nikoliv. Je-li v projektové dokumentaci změna, budou předloženy podklady týkající se této změny. Při projektování navrhovaných záměrů je vždy upřednostňováno řešení dle platných norem ČSN a TNV, které se dané problematiky přímo týkají, nebo s ní souvisejí.

Odběr

Vypouštění

Vzdouvání a akumulace

Energetické využití vody

Převody vody

Stavba vodního díla

Stavba liniová (sítě)

Umístění a realizace ostatních staveb

Ekologický záměr (stavba)

Dobývací prostory, sanace, geologie

Informace o existenci inženýrských sítí

Informace o záplavovém území

Informace o jakosti vody

Územní plány, studie, koncepce

Manipulační řád

Povodňový plán

Havarijní plán

Plavební zařízení a plavba

Určení správy vodního toku

Aplikace závadných látek

Komplexní pozemkové úpravy

Výška hladiny

Jiné

Informace pro žadatele – podmínky vydávání souhlasů s investičními záměry cizích stavebníků
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se k datu 1.1.2018 mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vstoupil od 1.5.2018 v platnost interní předpis státního podniku „Metodický pokyn FŘ 01/2018“, který upravuje postup podniku pro vyznačování souhlasů s připravovanými stavebními záměry cizích stavebníků na situacích projektových dokumentací a určuje podmínky pro majetkoprávní vypořádání stavebních záměrů na pozemcích nebo stavbách, ke kterým Povodí Labe, státní podnik vykonává práva vlastníka. Základní principy tohoto metodického pokynu jsou uvedeny níže.

Souhlasy s investičními záměry cizích stavebníků a související majetkoprávní vypořádání
 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik