Vodohospodářská bilance za rok 2013

pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik

 

https://www.pla.cz/planet/public/dokumenty/VH_bilance/2012/mapa_cr.jpg

Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod

Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod

Zpráva o hodnocení vypouštění vod