Vodohospodářská bilance za rok 2012
pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik

Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod

Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod

Zpráva o hodnocení vypouštění vod