V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě přistupuje i Povodí Labe, státní podnik jako správce významného vodního toku Labe a osoba, která předává a zpracovává údaje o územní identifikaci vodního toku ve smyslu vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ke změně kilometráže Labe tak, aby došlo ke sjednocení jednotlivých databází užívaných v informačním systému veřejné správy (zejména centrální evidence vodních toků a plavební mapy) a přispěje tím k jednoznačné identifikaci umístění objektů na toku.

 Nová kilometráž vychází z dohod na úrovni Mezinárodní komise na ochranu Labe (MKOL), kde byl definován princip stanovení kilometráže v souladu s ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží. Dosud byla využívána odlišná data, kdy plavební kilometráž využívala umístění nuly na soutoku s Vltavou v Mělníku, a odlišná data byla využívána správcem toku a vodoprávními úřady (tzv. jednotná kilometráž využívající od roku 1997 umístění nuly na státní hranici se SRN).

 Změna kilometráže spočívá v umístění nultého říčního kilometru v místě zaústění Labe do Severního moře s tím, že počátek nového staničení bude realizován na českém území takto: Staničení bude vedeno proti toku a v místě jižního hraničního mezníku, tj. na počátku hraničního úseku na levém břehu (v místě stávající německé nuly) bude umístěn říční kilometr 730,0. U severního mezníku (dosavadní nula jednotné kilometráže Labe) vychází staničení cca ř. km 726,6.

 Říční kilometráž vodního toku Labe bude dle dohody s plavebním úřadem v úseku od státní hranice po most Kunětice shodná s kilometráží významné vodní cesty Labe, a do konce roku 2010 bude vyznačena v terénu, přičemž stávající znaky plavební kilometráže (s „0“ v Mělníku) budou odstraněny. Od 1.10.2009 správce toku do informačního systému veřejné správy předává údaje o objektech na toku, které jsou územně identifikovány pomocí nové (evropské) říční kilometráže. Po přechodnou dobu bude v dokumentech a korespondenci uváděna i předchozí tzv. jednotná kilometráž s „0“ na státní hranici se SRN, resp. v korespondenci týkající se plavebních záležitostí původní plavební kilometráž ( s „0“ v Mělníku).

 Protože původní kilometráž není v lineárním vztahu k nově definované ose vodního toku Labe, není možno pro přepočet staničení využít jednotný přepočtový vzorec, který by podchytil veškeré anomálie (např. v minulosti provedená zkrácení toku), aniž by došlo ke zkreslení vzdáleností objektů či k rozdílům ve vztahu ke značení nové kilometráže v terénu.

 Pro zjednodušení přechodu na novou kilometráž slouží tato aplikace pro orientační přepočet, a to jak z původních hodnot jednotné kilometráže na novou, tak i z hodnot nové evropské kilometráže na původní hodnoty jednotné kilometráže. Data jsou pouze orientační a je potřeba je ještě prověřit v mapové aplikaci GISYPO, resp. v databázi ISYPO.

V případě pochybností kontaktujte ing. Růženu Diveckou (tel. +420 495 088 719, e-mail:  divecka@pla.cz).

v Hradci Králové 1.10.2009