Download

Aktivní zóny v ZÚ
Staněk Pavel, Ing. 22. listopad 2018
Odbor péče o vodní zdroje, referát hydrotechniky Měřítko zpracování: M 1: 10 000 formát dat: SHP Data jsou aktuální k datu vzniku, čáry aktivních zón vznikají postupně od r. 2002 do současnosti, průtok Q100 použitý pro výpočet aktivních zón je statistická veličina a může se na základě přehodnocení údajů ČHMÚ měnit.

Čára hranice aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ ) vzniká na základě metodiky stanovení AZZÚ vydané Ministerstvem zemědělství ČR. V případě tisku si zpracovatel vyhrazuje uvedení copyrightu na vytištěném listu takto: "(c) Zpracováno s použitím dat Povodí Labe" V archívu jsou DBF soubory v kódování češtiny Windows1250.

Vysvětlivky:
ZIP archív - obsahuje zabalené zkomprimované soubory. Na rozbalení lze využít např. WINZIP, Power Archiver, ZIPcentral,...
SHP grafika, SHX indexy, DBF atributy - tvoří formát jednoho tématu Geografického informačního systému (GIS).
Jedná se o výměnný formát mezi GIS aplikacemi (SHP tzv. shape file definovaný f. ESRI). Lze otevřít např. v ArcView, Autocad MAP, MapInfo, ...
Přílohy