Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Černá Desná, malý vodopád
Domů
  Fotogalerie  >  Vodní toky  >  Tichá Orlice  >  Tichá Orlice
Tichá Orlice
Systém protipovodňových opatření
Šámalová Zlata, Ing.  30. duben 2010
povodí Tiché Orlice

Při katastrofální povodni v roce 1997 došlo k nejrozsáhlejším záplavám a tedy i největším materiálním škodám v povodí řeky Orlice. V řadě profilů, zejména v  povodí Tiché Orlice, byly dosaženy nebo i překročeny stoleté průtoky, jejichž průchod územím ukázal značnou zranitelnost městské i venkovské zástavby. Souběžně s odstraňováním škod na nemovitostech v postižených obcích a městech byla, zahájena obnova poškozených koryt vodních toků a příprava účinných opatření protipovodňové prevence na tocích v celém povodí Labe. Výsledkem studijních prací byl mimo jiné návrh komplexních protipovodňových opatření v povodí řeky Tiché Orlice, které tvoří asi třetinu z celého území odvodňovaného řekou Orlicí k soutoku s Labem.

Vzhledem k tomu, že v údolí Tiché Orlice nebyl nalezen vhodný prostor pro retenční nádrže s rozhodujícím vlivem na průběh povodní, bylo přijato řešení zajistit transformaci povodňových vln v horních částech povodí výstavbou suchých nádrží – poldrů, respektive zvýšením ochranné funkce stávajících vodních nádrží. Proto byly navrženy a realizovány dvě soustavy poldrů a to v pramenní oblasti Tiché Orlice a v horním povodí říčky Třebovky, kde bylo řešeno získání potřebného objemu retenčního prostoru také rekonstrukcí rybníka Hvězda.
 
Soustava poldrů v povodí horního toku Tiché Orlice
V 70. letech 20. století byl, v souvislosti s provedenými úpravami Tiché Orlice a melioracemi v široké říční nivě pod městem Králíky, vybudován poměrně velký poldr na Tiché Orlici nad obcí Lichkov. V horním povodí řeky Třebovky byla v minulosti vybudována řada rybníků, z nichž největší je rybník Hvězda (postavený 1372 – max. plocha pře rekonstrukcí 92 ha, objem 1,6 mil. m3) na Třebovce nad obcí Třebovice. V rámci studijních prací byla nejprve sledována možnost získání potřebných retenčních prostorů v těchto rybnících. Ukázalo se, že jediné reálné řešení je zvýšení ochranné funkce rybníka Hvězda dosažením výrazného transformačního efektu bez větších negativních dopadů na zástavbu obce Opatov, nacházející se výše proti toku. Pro získání dalších retenčních prostorů byly vyhledávány lokality v celém horním povodí Třebovky k umístění přiměřeně kapacitních poldrů. Výsledkem byl návrh pěti suchých poldrů, a to dvou na Třebovce (č.1 a 2), dvou na jejím pravostranném přítoku Dětřichovském potoce (č. 4 a 5) a jednoho na jejím levostranném přítoku Koclířovské strouze (č.3).V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce hráze rybníka Hvězda i soustava 4 poldrů. Od výstavby pátého, č. 3 na Koclířovské strouze, bylo pro zásadní nesouhlas obce a vlastníků pozemků, upuštěno. Byl tak získán celkový retenční objem 3,2 mil. m3, kterým bude možno ovlivňovat odtokovou plochu povodí o výměře více jak 80 km2.
Galerie
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz