Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Labe, plavební komora České Kopisty
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Často kladené dotazy  >  Informace pro žadatele  >  Informace pro žadatele
Informace pro žadatele
Informace pro žadatele - vyjadřovací činnost
MERTA LADISLAV, ING.  21. červen 2019

Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe. Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována zejména prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Přijímání žádostí upřednostňujeme v elektronické podobě prostřednictvím
- datové schránky (dbyt8g2)

- e-mailové adresy podatelna@pla.cz
Žádosti lze i nadále podávat poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Ve vlastním zájmu věnujte pozornost zadání věci/předmětu žádosti a uvedení adresy žadatele. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech.

Pro vydání stanoviska správce povodí, popř. vyjádření nebo sdělení, je třeba předložit žádost (obsahující identifikaci místa stavby, stupeň řízení, ke kterému je stanovisko třeba, identifikační údaje žadatele - doručovací adresa, telefon popř. e-mail) a podklady, které navrhovaný záměr specifikují. Tyto podklady se liší podle typu a rozsahu navrhovaného záměru. Informace o potřebných podkladech pro vydání stanoviska či vyjádření naleznete na níže uvedených odkazech. Při aktualizaci stanoviska správce povodí (prodloužení platnosti, změna v projektové dokumentaci) je vhodné v žádosti uvést číslo jednací a datum vydání předchozích dokumentů společně se sdělením, zda došlo v projektové dokumentaci ke změně či nikoliv. Je-li v projektové dokumentaci změna, budou předloženy podklady týkající se této změny. Při projektování navrhovaných záměrů je vždy upřednostňováno řešení dle platných norem ČSN a TNV, které se dané problematiky přímo týkají, nebo s ní souvisejí.
 

Odběr povrchových vod
Odběr podzemních vod
Vypouštění odpadních vod
Stavby některých vodních děl (DČOV, studny)
ČS PHM
Sanace
Informace o kvalitě povrchových vod

Stavby obytných, prům. objektů
Ostatní drobné stavby bez inženýrských sítí
Terénní úpravy
Zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, ...)
Mostní objekty, propustky
Inženýrské sítě
Stavby PPO (liniové, poldry)
Ostatní liniové stavby mimo IS, překážky (zídky...
Malé vodní nádrže, rybníky
Výška hladiny
Existence inženýrských sítí
Problematika záplavových území
Komplexní pozemkové úpravy - plány společných zařízení

Aplikace závadných látek pro chov ryb

Manipulační řády
Povodňové plány
Havarijní plány
Vzdouvání a akumulace, energetické využití a převody vody

MVE
Určení správy vodního toku
Plavební zařízení

Břehové porosty
Vodohospodářské plánování
Územní plánování
Revitalizace říčních systémů
Tůně a mokřady
Rybí přechody
Cyklostezky
Lesní a polní cesty
Zvláště chráněná území
Lesní pozemky
Zemědělské stavby, kompostárny a další zemědělské objekty
Biologické hodnocení
EIA
Minimální zůstatkové průtoky
Přípravky na ochranu rostlin, invazní druhy

Informace pro žadatele – podmínky vydávání souhlasů s investičními záměry cizích stavebníků
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se k datu 1.1.2018 mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vstoupil od 1.5.2018 v platnost interní předpis státního podniku „Metodický pokyn FŘ 01/2018“, který upravuje postup podniku pro vyznačování souhlasů s připravovanými stavebními záměry cizích stavebníků na situacích projektových dokumentací a určuje podmínky pro majetkoprávní vypořádání stavebních záměrů na pozemcích nebo stavbách, ke kterým Povodí Labe, státní podnik vykonává práva vlastníka. Základní principy tohoto metodického pokynu jsou uvedeny níže.

Souhlasy s investičními záměry cizích stavebníků a související majetkoprávní vypořádání
 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz