Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Symbolický pramen Labe
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Často kladené dotazy  >  Informace pro žadatele  >  Informace pro žadatele
Informace pro žadatele
Informace pro žadatele - vyjadřovací činnost
Merta Ladislav, Ing.  6. květen 2019
Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe. Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována zejména prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Přijímání žádostí upřednostňujeme v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (dbyt8g2) nebo prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@pla.cz . Žádosti lze i nadále podávat poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Ve vlastním zájmu věnujte pozornost zadání věci/předmětu žádosti a uvedení adresy žadatele. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech.

Odběr povrchových vod
Odběr podzemních vod
Vypouštění odpadních vod
Stavby vodních děl (ČOV, studny, vodovody,...)
ČS PHM
Sanace
Informace o jakosti povrch. vod

Stavby obytných, prům. objektů
Ostatní drobné stavby bez inženýrských sítí
Terénní úpravy
Zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, ...)
Mostní objekty, propustky
Inženýrské sítě
Stavby PPO (liniové, poldry)
Ostatní liniové stavby mimo IS, překážky (zídky...
Malé vodní nádrže, rybníky
Výška hladiny
Existence inženýrských sítí
Existence stanoveného záplavového území
Kvalita vody v nádržích

Manipulační řády
Povodňové plány
Havarijní plány
Povolení k nakládání s vodami

MVE
Určení správy vodního toku
Plavební zařízení

Ostatní témata

Informace pro žadatele – podmínky vydávání souhlasů s investičními záměry cizích stavebníků
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se k datu 1.1.2018 mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vstoupil od 1.5.2018 v platnost interní předpis státního podniku „Metodický pokyn FŘ 01/2018“, který upravuje postup podniku pro vyznačování souhlasů s připravovanými stavebními záměry cizích stavebníků na situacích projektových dokumentací a určuje podmínky pro majetkoprávní vypořádání stavebních záměrů na pozemcích nebo stavbách, ke kterým Povodí Labe, státní podnik vykonává práva vlastníka. Základní principy tohoto metodického pokynu jsou uvedeny níže.

Souhlasy s investičními záměry cizích stavebníků a související majetkoprávní vypořádání
 

Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz