Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové, +420 495 088 111, IDDS: dbyt8g2
Vyhledat na stránkách:
Černá Desná, malý vodopád
Domů
  Dokumenty na úvodní stránce  >  Často kladené dotazy  >  Informace pro žadatele  >  Plavební zařízení  >  Plavební zařízení
Plavební zařízení
Plavební zařízení
Augulis Dainius, Ing.  24. květen 2018
Vydávání stanovisek a vyjádření státního podniku Povodí Labe
Vyjadřovací činnost v rámci Povodí Labe, státní podnik je zajišťována prostřednictvím odboru péče o vodní zdroje, odboru technicko-provozních činností a odboru vodohospodářského dispečinku dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
Přijímání žádostí upřednostňujeme v tištěné podobě poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. V případě dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonních číslech.
Odbor technickoprovozních činností (OTPČ)
Náplní odboru technickoprovozní činnosti je provádění výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD), metodická činnost a vedení agendy související s provozem vodních děl a vodních toků, vlastních energetických a strojních zařízení, včetně vlastních dopravních a mechanizačních prostředků, odpadového hospodářství, vydávání vyjádření a stanovisek k energetickému využití lokalit na vodních tocích v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik, k umístění plavebních zařízení na vodních cestách ve správě Povodí Labe, státní podnik, apod. Informace o potřebných podkladech pro vydání stanoviska či vyjádření jsou uvedena níže.
 
Plavební zařízení
Obecně lze umístění plavebního zařízení na vodním toku rozdělit na dva základní kroky. Prvním je zřízení přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště a druhým je povolení pro plovoucí zařízení (pokud je požadováno dle legislativy, zejména délka nad 10 m včetně). Povodí Labe, státní podnik jako správce vodního toku a vodní cesty se vyjadřuje k povolení provozování přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště (dále jen přístaviště) a k umístění z hlediska majetkoprávního.
Stanovisko správce vodního toku a vodní cesty
V případě zřizování přístaviště je nutno již před zahájením územního řízení požádat Povodí Labe, státní podnik o vydání souhlasu se zřízením přístaviště. Z této žádosti by měly být zřejmé zejména následující údaje:
·           údaje o zřizovateli/provozovateli,
·           název vodní cesty a určení místa na vodní cestě (ř.km, katastrální území apod.),
·           účel přístaviště a rozsah předpokládaných služeb a činností, které budou v přístavišti provozovány,
·           situační schéma přístaviště na vodní cestě s vyznačením:
    pozemní a vodní části,
    předpokládaných břehových úprav,
    přístavních hran (v případě budování) a poloh stání plavidel včetně počtu plavidel na nich,
    plovoucích zařízení (jsou-li do přístavu umisťována),
·           návrh technického řešení,
·           stručný komentář k situačnímu schématu včetně uvedení předpokládané kapacity přístavu, tj. počet plavidel při běžném provozu,
·           seznam plavidel využívající přístaviště,
·           povodňový plán,
·           provozní řád (v případě přístaviště).
Další požadavky jsou upřesňovány dle konkrétního případu. Například u ochranných míst je třeba doložit posouzení stability konstrukce. Pokud se umístění plavebního zařízení dotýká pozemků, ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, je nezbytné dořešit i majetkoprávní vztah k dotčeným pozemkům.

      Cena (nájem) za užívání pozemků státu, ke kterým vykonává práva vlastníka Povodí Labe, státní podnik, za účelem umístění plavebních zařízení a plavidel

Výše celkového nájemného se stanoví součtem úplaty za užívání pronajatého pobřežního pozemku a platby za omezení (ztížení) výkonu správy vodního toku a správy vodní cesty podle velikosti a způsobu umístění plavebních zařízení a počtu umístěných plavidel. Při výpočtu nájemného za užívání pobřežního pozemku se plocha užívaného pozemku násobí v místě obvyklou cenou za pronájem m2 pozemku k podnikání nebo nepodnikatelskému účelu (5 – 35 Kč/m2/rok bez DPH). Nájemní smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

UMÍSTĚNÍ PLAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ A PLAVIDEL - ceník

INDIVIDUÁLNÍ REKREACE (PRO VLASTNÍ POTŘEBU) - ceny (bez DPH)/rok

vývaziště k rekreaci nesloužící k vyvázání a stání evidovaných plavidel

1 000 Kč do 5 m délky plavebního zařízení (můstek, molo) + 100 Kč za další metr

vývaziště k rekreaci sloužící k vyvázání a stání evidovaných plavidel

1 000 Kč do 5 m délky plavebního zařízení (můstek, molo) + 100 Kč za další metr + 1 000 Kč x počet plavidel

vývaziště s ochrannou funkcí

1 000 Kč do 5 m délky plavebního zařízení (můstek, molo) + 100 Kč za další metr + 5 000 Kč x počet plavidel

KOMERČNÍ UŽÍVÁNÍ (POSKYTOVÁNÍ MOŽNOSTI VYVÁZÁNÍ A STÁNÍ PLAVIDEL ZA ÚPLATU) - ceny (bez DPH)/rok

vývaziště nesloužící k vyvázání a stání evidovaných plavidel

2 000 Kč do 5 m délky plavebního zařízení (můstek, molo) + 200 Kč za další metr

vývaziště sloužící k vyvázání a stání evidovaných plavidel

2 000 Kč do 5 m délky plavebního zařízení (můstek, molo) + 200 Kč za další metr + 2 000 Kč x počet plavidel

vývaziště s ochrannou funkcí

2 000 Kč do 5 m délky plavebního zařízení (můstek, molo) + 200 Kč za další metr + 5 000 Kč x počet plavidel

Příklad

Plavební zařízení (plovoucí molo) pro individuální rekreaci o délce 5m, které slouží k vyvázání evidovaného plavidla

Umístění plovoucího zařízení      1000 Kč/rok

Vyvázání plavidla                         1000 Kč/rok

                                                         2000 Kč/rok (bez DPH) + pronájem břehového pozemku

 

      Žádosti přijímáme prostřednictvím:

           -     datové schránky (dbyt8g2),
           -     e-mailové adresy podatelna@pla.cz,
           -     poštou na adresu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

Vzor žádosti umístění mola 2019.pdf

 
 
 
 
Výše uvedené žádosti vyřizuje za odbor TPČ referát vodních toků. V případě dotazů k tomuto bodu kontaktujte prosím Ing. Tomáše Svobodu tel. 495 088 712.
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, podatelna@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz