Intranet
Čestina
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
+420 495 088 111
Labe, vodní elektrárna Poděbrady
Aktuální stav
Aktuality
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství vydaného pod č.j.: KULK 26025/2011 budou Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, akciová společnost v přímé spolupráci se státním podnikem Povodí Labe jako správcem vodního toku provádět letecké vápnění vodárenské nádrže Souš. Po vzájemné dohodě se zainteresovanými složkami byl začátek celé akce stanoven na 27. dubna 2015. Cílem připravovaného zásahu je vytvořit vhodné prostředí pro úpravu kyselé vody ze sněhového tání na kvalitní pitnou vodu a to zejména zvýšením hodnot pH a alkality.
V rámci celorepublikové dobrovolnické akce "Ukliďme Česko" se bude v sobotu 18. dubna 2015 od 8 hodin uklízet okolí Labské stezky. Trasa úklidu povede na pravém břehu Labe podél cyklostezky až do Jakub. Pracovníci Střediska městských služeb budou od 8 do 13 hodin rozdávat pytle a rukavice u dětského hřiště Kocánek na Starém Městě. Všichni zájemci, kteří by se do této úklidové akce chtěli zapojit jsou srdečně zváni.
O víkendu se bude čistit Orlice
Burianová Jana, Ing. 13. duben 2015
Ve dnech 18. a 19. dubna 2015 proběhne již 8. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice. Uklízet se budou koryta, břehy i slepá ramena Divoké a Tiché Orlice. Pomozte zbavit řeku pneumatik, kusů nábytku, koberců, nádobí, PET lahví a dalšího civilizačního odpadu a zúčastněte se této dobrovolnické akce pořádané Klubem dětí a mládeže Hradec Králové ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe a dalšími subjekty. Sraz účastníků je v sobotu 18. dubna v 8.30 hodin v Kostelci nad Orlicí u silničního mostu. Více informací získají zájemci na internetových stránkách http://cistenirekyorlice.cz.
Úklid okolí vodní nádrže Rozkoš
Burianová Jana, Ing. 31. březen 2015
Ve spolupráci se sousedními obcemi a jejich spolky a ve spolupráci s Českým rybářským svazem a Českou ornitologickou společností se v sobotu 11. dubna od 8 hodin uskuteční již 3. ročník úklidu okolí vodní nádrže Rozkoš. Všichni zájemci, kteří by se do této úklidové akce chtěli zapojit jsou srdečně zváni. Více informací naleznete v přiloženém letáku.
Úklid řeky Kamenice
Burianová Jana, Ing. 31. březen 2015
V rámci celorepublikové dobrovolnické akce "Ukliďme Česko" se bude 11. dubna 2015 od 10 hodin konat první ročník čištění řeky Tanvaldské Kamenice. Všichni zájemci, kteří by se do této úklidové akce chtěli zapojit jsou srdečně zváni. Více informací naleznete v přiloženém letáku.
Ve středu 4. března 2015 se v sídle státního podniku Povodí Labe v Hradci Králové uskutečnilo další společné setkání s představiteli obcí, měst a krajů, tentokrát v dílčím povodí Horního a středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Hlavním tématem schůzky, kterou připravilo Povodí Labe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, byla problematika přípravy a realizace třetí etapy Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR.
Světový den vody 2015
Merta Ladislav, Ing. 23. únor 2015
Den otevřených dveří na vybraných pracovištích Povodí Labe
První dáma navštívila přehradu Les Království
Burianová Jana, Ing. 23. únor 2015
Při své návštěvě Královéhradeckého kraje si první dáma Ivana Zemanová nenechala ujít krásy přehrady Les Království na Labi. V pátek odpoledne přivítal první dámu na hrázi jedné z nejhezčích a nejnavštěvovanějších technických památek u nás generální ředitel Povodí Labe Ing. Marián Šebesta, který přehradu představil a zdůraznil její důležitou funkci v ochraně před povodněmi. Výklad doplnil také ředitel závodu Hradec Králové Ing. Bohumil Pleskač a hrázný Rostislav Fejk.
Prezident republiky Miloš Zeman včera při své oficiální návštěvě královéhradeckého kraje v dobrušském kině diskutoval s občany také o otázce protipovodňových opatření v Mělčanech. Povodí Labe zařadilo výstavbu poldru v Mělčanech mezi nejdůležitější protipovodňová opatření na svém území a v současné době čeká na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o toto povolení byla podána na stavební úřad v Dobrušce dne 1.9.2014. Po vydání rozhodnutí se rozběhne zpracování dokumentace pro stavební povolení a budou zahájena jednání s jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků či staveb dotčených výstavbou poldru o jejich odkoupení. Suchá retenční nádrž je připravována již od roku 2001, kdy byla zpracována studie proveditelnosti výstavby původně plánované údolní nádrže. Po složitém a dlouhotrvajícím procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) dospěly orgány ochrany přírody k závěru, že vhodnější variantou protipovodňového opatření v oblasti vodního toku Dědina je výstavba suché retenční nádrže (poldru). Jeho funkcí je zachycení povodňových průtoků a protipovodňová ochrana města Dobrušky a dalších sídel podél toku Dědiny až po soutok s Orlicí. Poldr v Mělčanech bude schopen zachytit cca 3 159 000 m3 vody. Zatopená plocha bude při maximální kapacitě poldru tvořit území o rozloze 55 ha. Hráz poldru překonávající údolí o šířce přibližně 500 m bude vystavěna cca 3 km nad městem Dobruška v katastrálním území Mělčany.
Bílá pěna na Labi v Hořenicích
Burianová Jana, Ing. 19. únor 2015
Dne 18.2. v 17:00 hodin byl na Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik nahlášen HZS Královéhradeckého kraje výskyt bílé pěny cca 1 km dlouhé ve Dvoře Králové nad Labem. Původce není znám. Na místě byl přítomen vodoprávní úřad, HZS a pracovník Povodí Labe, státní podnik, který odebral vzorky vody. V současné době se vzorky vyhodnocují. Pěna po Labi postupuje níže po toku. Dnes v dopoledních hodinách byla spatřena v obci Hořenice a byl odebrán další vzorek pěny. Vzhledem k charakteru znečištění (pravděpodobně detergent – saponát) nebylo možné provést opatření stavbou norné stěny. O situaci byla informována obsluha níže ležících vodních děl, vodoprávní úřad Jaroměř a Magistrát města Hradce Králové. Situace je nadále monitorována.
Mimořádná událost na toku Zlatník, nahlášená státnímu podniku Povodí Labe dne 31. ledna 2015, významně zhoršila jakost vody pouze v místní vodoteči – toku Zlatník. V řece Chrudimce nebyla bezprostředně po havárii, ani v navazujícím období zaznamenána změna hodnot parametrů, která může indikovat zhoršení jakosti surové vody ve vodárenské nádrži Křižanovice. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Na základě výzvy Magistrátu města HK a provedeném místním šetření budou ve dnech od pátku 13. 2. do úterý 17. 2. 2015 odstraňovány 4 ks havarijních stromů na levém břehu Labe v Jiráskových sadech v Hradci Králové. Jedná se o 2 ks olší s obnaženými kořeny hrozící pádem do koryta a 2 ks topolů s proschlými korunami, které svými padajícími větvemi ohrožují zdraví a životy občanů. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Další společné setkání s představiteli obcí, měst a krajů tentokrát v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry připravil státní podnik Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství v Jablonci nad Nisou ve středu 11. února 2015. Hlavním tématem byla problematika přípravy a realizace třetí etapy Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR.
Povodí Labe zlepší vybavenost nebezpečných jezů
Burianová Jana, Ing. 14. leden 2015
Státní podnik Povodí Labe zlepší vybavenost nebezpečných jezů, které má ve své správě. Dohodlo se na tom se zástupci vodácké veřejnosti a Českým svazem kanoistů. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Upřesnění informace z článku uveřejněném v deníku MF Dnes dne 19.12.2014. Více v přiložené tiskové zprávě.
Státní podnik Povodí Labe a Ministerstvo zemědělství ČR připravilo společné setkání se starosty obcí a měst v dílčím povodí Horního a středního Labe, jehož hlavní náplní byla problematika přípravy a realizace protipovodňových opatření.
Břehové porosty v Hradci Králové - listopad 2014
Burianová Jana, Ing. 28. listopad 2014
Odborná skupina dokončila posuzování stromů v terénu na protipovodňových ochranných hrázích Orlice v Hradci Králové. Terénní mapování a hodnocení podrobněji doplnilo již zpracovaný projekt firmy SAFE TREES s.r.o. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě a mapce plánovaných pěstebních zásahů v rámci I.etapy.
V sobotu a v neděli 22. a 23.11.2014 se uskuteční cvičná montáž části mobilního hrazení protipovodňové ochrany levého břehu města Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Voda už hrází Veseckého rybníka neprosakuje
Burianová Jana, Ing. 17. říjen 2014
Po bezmála dvou měsících byl odvolán II. stupeň povodňové aktivity pod hrází Veseckého rybníka na Lučním potoce v Liberci. Na provizorní opravu, která byla dokončena tento týden v úterý, byla použita larsenová stěna na návodním svahu. Použitá technologie splnila svůj účel a hráz rybníka je utěsněná a již dále neprosakuje. Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Hydrologická situace k 12.9.2014
Burianová Jana, Ing. 16. září 2014
Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe naleznete v příloze.
Státní podnik Povodí Labe pořádá setkání k příležitosti 330. výročí vysvěcení pramene řeky Labe. Tuto významnou událost si připomeneme v sobotu 20.září 2014 ve 12:00 hodin u pramene Labe v Krkonoších. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Státní podnik Povodí Labe postupuje podle stanoveného časového harmonogramu přípravy veřejně prospěšné stavby protipovodňové ochrany na toku řeky Dědiny v Mělčanech, suché retenční nádrže (poldru). Právě září letošního roku je rozhodujícím datem, ke kterému bylo naplánováno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“. Žádost včetně projektové dokumentace a povinných příloh byla dnes podána na stavební úřad v Dobrušce. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Břehové porosty v Hradci Králové - srpen 2014
Burianová Jana, Ing. 12. srpen 2014
Státní podnik Povodí Labe pokračuje v přípravě pěstebních a systémových opatření břehových porostů na ochranných hrázích Orlice v Hradci Králové. Odborná skupina, do které byli jmenováni zároveň i dva zástupci Města Hradce Králové, zahájí terénní šetření v září letošního roku. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Po přípravných pracích, které proběhly v první polovině roku (kácení, pyrotechnický průzkum), budou v průběhu července zahájeny vlastní stavební práce na realizaci akce s názvem „Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene – Polabiny“.
Břehové porosty v Hradci Králové - červen 2014
Burianová Jana, Ing. 3. červen 2014
"Projekt péče o stromy, Orlice Hradec Králové" zpracovaný společností SAFE TREES s.r.o.
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Merta Ladislav, Ing. 13. březen 2014
Dokončení projektu „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe“
Srdečně Vás zveme na výstavu k 100. výročí dokončení přehrady Pařížov na řece Doubravě.
O výsledcích jednání mezi zástupci státního podniku Povodí Labe a Magistrátu města Hradce Králové vydáváme přiloženou informaci.
Výsledky studií - Orlice Hradec Králové
K problematice břehových porostů v Hradci Králové vydává státní podnik Povodí Labe tiskovou zprávu.
Slavnostní ukončení projektu "Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno" se uskuteční ve středu dne 18.prosince 2013 od 10.00 hodin před vtokovým objektem a revizní šachtou (Palackého ul. č. 3145 - parkoviště před Jablonexem).
Státní podnik Povodí Labe dokončil obnovu vodního toku Lužická Nisa v Hrádku nad Nisou po povodni 2010. Slavnostní ukončení stavby "Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou, obnova vodního toku ř. km 0,00 - 5,55" se uskuteční v pondělí dne 16. prosince 2013 od 13:00 hodin v ulici U Nisy v Hrádku nad Nisou (GPS 50°50‘56.837“N, 14°50‘48.675“E).
Dokončení protipovodňové ochrany obce Zálezlice
Merta Ladislav, Ing. 10. prosinec 2013
Obyvatelé Zálezlic, malé obce nad soutokem Labe a Vltavy, chrání před povodněmi nová protipovodňová ochrana. Slavnostní ukončení stavby se uskuteční 11. 12. 2013 od 10:00 hodin v Zálezlicích.
Dokončení obnovy vodního toku Jeřice v Chrastavě
Burianová Jana, Ing. 9. prosinec 2013
Státní podnik Povodí Labe dokončil obnovu vodního toku Jeřice v Chrastavě po povodni 2010. Slavnostní otevření dokončeného projektu "Jeřice, Chrastava, obnova vodního toku po povodni 2010" se uskuteční dne 10. prosince 2013 ve 14.00 hodin u secesního mostu v Chrastavě.
Jmenování generálního ředitele
Merta Ladislav, Ing. 5. prosinec 2013
Ing. Marián Šebesta byl jmenován generálním ředitelem státního podniku Povodí Labe
Přehrada Pařížov slaví 100 let od svého dokončení
Burianová Jana, Ing. 6. listopad 2013
Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2013 uplyne 100 let od dokončení, resp. závěrečné vodoprávní kolaudace přehrady Pařížov postavené na řece Doubravě u obce Pařížov v srdci Železných hor.
100 let od dokončení přehrady Pařížov
Merta Ladislav, Ing. 3. říjen 2013
Den otevřených dveří dne 19. října 2013
Povodeň 06/2013
Merta Ladislav, Ing. 17. září 2013
Tisková zpráva k povodni 06/2013
Oznámení o zveřejnění
Merta Ladislav, Ing. 8. srpen 2013
Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky
Úklid VN Pastviny
Merta Ladislav, Ing. 7. červen 2013
Úklid nádrže a okolí - 18.5.2013
Úklid okolí VD Rozkoš
Merta Ladislav, Ing. 3. květen 2013
Zpráva o "Čištění okolí nádrže Rozkoš" dne 20.4.2013
Zrušení ZVHS, správa "HOZ"
Merta Ladislav, Ing. 12. červenec 2012
Správu "HOZ" na území ČR vykonává s účinností od 1.7.2012 Pozemkový fond České republiky
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
Vyhodnocení povodňových rizik v ČR
Merta Ladislav, Ing. 29. prosinec 2011
Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
Bílá Desná
Merta Ladislav, Ing. 16. září 2011
95. let od protržení přehrady Bílá Desná
Hlavní menu
Kontakty
Ústředna:
+420 495 088 111, labe@pla.cz
Dispečink:
+420 495 088 720, vhd@pla.cz
+420 495 088 730 - havárie
Další
Copyright © 2009 Povodí Labe - státní podnik
Statistika: NAVRCHOLU.cz