Logo                              PLA_ID : nový záznam

 
Pasport č. ..................................... - údaje o území
    
 
poskytnutý úřadu územního plánování
 
I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)
 
1. Jméno a příjmení / název
 
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
 
3. Sídlo poskytovatele, údaje a kontakt
a) obec b) PSČ
c) ulice (část obce) d) číslo popisné/ orientační
e) jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
f) číslo telefonu g) e-mail
 
 
 
 
 
II. oddíl - údaj o území
 
4. Název nebo popis údaje o území
       
5. Vznik údaje o území
a) právní předpis/ správní rozhodnutí / jiný b) ze dne
c) vydal  
 
 
6. Územní lokalizace údaje o území
a) název, číslo katastrálního/ katastrálních území a číslo/ čísla parcelní, je-li účelné jeho/ jejich uvedení
Abyste mohli přidávat katastry a parcely, nejprve je potřeba pasport alespoň jednou uložit.
 
7. Předání údaje o území
a) název dokumentu b) datum zpracování
c) počet svazků, listů, nosičů
 1 x soubor:                                                                                 
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
e) souřadnicový systém zobrazení (jen v případě vektorových dat)
f) u digitálních dat jejich popis (metadata,...). Podrobný popis najdete na stránce Popis digitálních dat
 
8. Prohlášení pokytovatele údaje
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání.
Jsem si vědom sankčních důsledků v případě nesprávně či neúplně poskytnutého údaje
podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.
 
 
....................................................................................
datum a podpis oprávněné osoby pokytovatele údaje
 
   Aplikace Územně Analytické Podklady (UAP) je k dispozici na internetových stránkách www.PLa.cz/uap/