Vítejte na stránkách Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe je koncepční materiál, který pořizuje správce povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady.

Realizace Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe významně ovlivní kvalitu a množství povrchových a podzemních vod a s tím spojené možnosti jejich užívání v příštích letech. Vodu užívá každý z nás, ať již pro osobní potřebu, k rekreaci nebo k ekonomickým aktivitám. Dobrý stav vod je tedy naším společným zájmem o jehož prosazení se může zasloužit každý z nás.

Účelem těchto stránek je informovat širokou i odbornou veřejnost o průběhu zpracování a realizaci Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Na stránkách naleznete aktuální informace, výstupy z jednotlivých etap zpracování plánu a podpůrné materiály pro proces přípravy plánu.Dle Časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl Plán oblasti povodí Horního a středního Labe schválen zastupitelstvy dotčených krajů v níže uvedených termínech:

Liberecký kraj dne 27.10.2009
kraj Vysočina dne 10.11.2009
Středočeský kraj dne 30.11.2009
Královéhradecký kraj dne 2.12.2009
Pardubický kraj dne 10.12.2009
Hlavní město Praha dne 17.12.2009

Schválením Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe ve všech dotčených krajích a hlavním městě Praha byl splněn požadavek vyplývající z Rámcové směrnice 2000/60/ES evropského parlamentu a rady a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ke dni 22.12.2009 byly splněny všechny zákonné povinnosti a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe v řádném termínu vstupuje v platnost.

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe je k dispozici zde.Konečný návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe s vyznačením územní působnosti krajů byl, spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem Ministerstva životního prostředí, zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku Ministerstva životního prostředí a návrhem závazných částí plánu oblasti povodí, dne 31.7.2009 předložen ke schválení příslušným krajům, kterými byl v řádném termínu schválen.

Povodí Labe, státní podnik obdržel souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle § 10g, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 21.7.2009.

Dne 23.6.2009 od 15:00 hod se v sídle státního podniku Povodí Labe v Hradci Králové uskutečnilo veřejné projednání návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci veřejného projednání byl představen Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, ve kterém byly zapracovány připomínky veřejnosti, byl odsouhlasený ústředními vodoprávními úřady a schválený příslušnými krajskými úřady.

Dne 7.5.2009 byl předán Ministerstvu životního prostředí Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe společně s vyhodnocením vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, zpracované dle přílohy č. 9 k zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl upraven dle stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování a byl předložen dne 1.4.2009 ke schválení krajským úřadům dle § 12 odstavce 7 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod a v řádném termínu byl všemi krajskými úřady schválen.

Připomínky veřejnosti byly zpracovány a Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe upraven. Upravený dokument byl předložen dne 15.2.2009 ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování.

Veškeré připomínky, které k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byly státnímu podniku Povodí Labe doručeny, byly vypořádány ve Zprávě o vypořádání připomínek k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Tato zpráva byla zveřejněna v listinné podobě po dobu 30 dnů, tj. od 15.2.2009 do 15.3.2009 na Informačním místě pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (v sídle státního podniku Povodí Labe - Víta Nejedlého 951, Hradec Králové) a na krajských úřadech, jejichž územní působnosti se Plán oblasti povodí Horního a středního Labe týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy a stránkách státního podniku Povodí Labe".

Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl, dle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zveřejněn a předložen k připomínkování veřejnosti ke dni 1.7.2008. Toto připomínkovací řízení bylo ke dni 31.12.2008 ukončeno.